Uslovi

Definicije

U ovim Opštim uslovima Internet prodavnice, u daljem tekstu „Opšti uslovi“, definisani izrazi će imati sledeća značenja:

AMAZONIA AQUAPARK SRL ili Dobavljač ili Operater ličnih podataka – pravno lice rumunske nacionalnosti, sa sedištem u okrugu Timiš, ulica Avrama Imbroane no. 56, Timișoara township, Rumunija registrovana u Privrednom registru Timiš pod br. J35/801/2014, sa CUI 32965190.

Amazonia Aquapark – Kompleks koji uključuje vodeni park, banju, medicinsku negu i centre za oporavak, kojima upravlja AMAZONIA AQUAPARK SRL,nalazi se u okrugu Timiš, ulica Avrama Imbroana br. 56, Timișoara Grad.

Klijent – fizičko lice starije od 18 godina/pravno lice ili bilo koje pravno lice koje (i) pristupi Amazonia Akuapark Online Store-u ili (ii) kreira nalog u Amazonia Akuapark Online Store-u i naruči.

Narudžba – elektronski dokument koji služi kao oblik komunikacije između Dobavljača i Kupca, putem kojeg Kupac prenosi Dobavljaču, preko veb stranice, svoju nameru da kupi proizvode i/ili usluge sa veb stranice.

Nalog – odeljak Veb sajta kome se može pristupiti uz pomoć e-mail adrese i lozinke koji omogućava Kupcu da formira i podnese porudžbinu i koji sadrži informacije o Kupcu i istoriji Kupca na Veb sajtu (porudžbine, poreske fakture i dr.).

Ugovor – predstavlja ugovor na daljinu zaključen između Isporučioca i Kupca, bez istovremenog fizičkog prisustva Isporučioca i Kupca.

Sadržaj uključuje sledeće:

  • sve informacije na veb lokaciji koje se mogu posetiti, pregledati ili na drugi način pristupiti pomoću elektronskog uređaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, video zapise, audio zapise, tekstove, crteže, itd.;
  • sadržaj bilo koje elektronske pošte koju je Provajder poslao Kupcu elektronskim putem i/ili bilo kojim drugim dostupnim sredstvima komunikacije;

Dobavljač – AMAZONIA AKUAPARK SRL.

Internet prodavnica – onlajn prodavnica kojom upravlja AMAZONIA AKUAPARK SRL u okviru veb stranice – adresa: vvv.amazonia.ro

Transakcija – naplata ili povraćaj iznosa koji proizilazi iz prodaje proizvoda i/ili usluge od strane Dobavljača Kupcu, korišćenjem usluga procesora kartice koje je ugovorio Dobavljač, bez obzira na način isporuke.

1. Pregled

1.1. Internet prodavnicom upravlja kompanija AMAZONIA AKUAPARK SRL, koja može delovati i preko eksternih kontakt partnera, u cilju obezbeđivanja optimalnih usluga, pod uslovima poverljivosti i bezbednosti.

1.2. Sve usluge koje pruža i prodaja Kupcima od strane kompanije AMAZONIA AKUAPARK SRL preko Online prodavnice odvijaju se isključivo na osnovu ovih Opštih uslova, kao i ostalih propisa koje prihvatate u trenutku prodaje.

1.3. Da biste imali koristi od pogodnosti Online prodavnice, uključujući i pristup veb lokaciji, vi, kao kupac, morate pročitati i prihvatiti pravila navedena u ovim Opštim uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovde navedenih uslova, molimo vas da ne koristite Online prodavnicu. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovde navedenih uslova, molimo vas da ne koristite Online prodavnicu.

1.4. U skladu sa čl. 41. Novog građanskog zakonika, deci mlađoj od 18 godina nije dozvoljeno da kupuju proizvode ili usluge sa Veb-sajta s obzirom na to da se pružanje/isporuka ne vrši na dan zaključenja kupovine.

1.5. Sve informacije koje se koriste za opis proizvoda i/ili usluga dostupnih na veb stranici (statične / dinamičke slike / multimedijalne prezentacije / tekstovi itd.) ne predstavljaju ugovornu obavezu Provajdera, već se koriste isključivo u svrhe prezentacije.

1.6. Kreiranjem i korišćenjem Naloga, Korisnik preuzima odgovornost za održavanje poverljivosti podataka Nalog (korisnika i lozinke) i za upravljanje pristupom Nalogu, i, u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni, odgovoran je za aktivnosti koje obavlja. preko naloga.

1.7. Kreiranjem naloga i/ili korišćenjem Sadržaja i/ili postavljanjem Narudžbina, Kupac izričito i nedvosmisleno prihvata ove Opšte uslove Internet prodavnice u poslednjoj ažuriranoj verziji koja je saopštena u okviru Veb-sajta, koja postoji na dan kreiranja Nalog i/ili koristiti sadržaj i/ili datum slanja Narudžbe.

1.8. Nakon kreiranja naloga, korišćenje Sadržaja je ekvivalentno prihvatanju promena unetih u Opšti uslovi i/ili ažurirane verzije Opštih uslova. Obrada ličnih podataka se vrši u skladu sa Politikom privatnosti i njenim naknadnim ažuriranjima, uz poštovanje zakona na snazi.

1.9. AMAZONIA AKUAPARK SRL može izmeniti ove Opšte uslove u bilo kom trenutku, pri čemu su klijenti suprotni od datuma prikazivanja na veb stranici. Prihvatanje Opštih uslova potvrđuje se označavanjem odgovarajućih polja za potvrdu na veb lokaciji.

2. Nadležni sud i merodavno pravo

2.1. Mesto pružanja je određeno prirodom ugovorne obaveze i stoga je mesto pružanja usluga, odnosno sedište AMAZONIA AKUAPARK SRL u Temišvaru, Rumunija. Mesto plaćanja je i sedište AMAZONIA AKUAPARK SRL u Temišvaru, Rumunija.

2.2. Zakon koji se primenjuje na ugovor zaključen između AMAZONIA AKUAPARK SRL i vas je rumunsko pravo i zakonodavstvo EU koje se primenjuje u Rumuniji.

2.3. U svim slučajevima, uključujući ako nemate svoje prebivalište/sedište u Rumuniji/drugoj državi članici EU ili nemate status potrošača (vi ste kompanija, PFA ili druga vrsta poslovanja) ili ste premestili svoj stalni adresu nakon stupanja na snagu ovih opštih uslova poslovanja ili vaše uobičajeno boravište nije poznato u vreme podnošenja tužbe, saglasni ste da je isključivi forum nadležan za sve sporove koji proizilaze iz ili nastaju u vezi sa ovim ugovorom na sedište AMAZONIA AKUAPARK SRL u Temišvaru, Rumunija.

3. Redosled i zaključivanje ugovora

3.1. Ponude Internet prodavnice na Internetu još uvek ne predstavljaju ponudu sa obavezujućom zakonskom snagom, već samo poziv kupcu da naruči naše artikle u Online prodavnici, kako bi izvršio ponudu za kupovinu.

3.2. Iz opravdanih razloga, AMAZONIA AKUAPARK SRL zadržava pravo da ograniči pristup Kupca za postavljanje Porudžbine i/ili nekim od prihvaćenih načina plaćanja, ako smatra da bi na osnovu ponašanja ili aktivnosti Kupca na veb stranici, njegove radnje mogle naštetiti Amazonia Akuapark na bilo koji način. U svakom od ovih slučajeva, Kupac se može obratiti Odeljenju za odnose sa korisnicima Amazonia Akuaparka, kako bi se informisao o razlozima koji su doveli do primene gore navedenih mera.

3.3. AMAZONIA AKUAPARK SRL zadržava pravo da traži od kupaca da ručno unesu validacione kodove tipa „captcha“, kako bi zaštitili informacije na veb lokaciji.

3.4. U Online prodavnici, odabirom dugmeta „Kupi karte“, kupac može da odabere određene usluge i proizvode koje će naručiti odabirom detalja kao što su: datum posete, željeni prostor, trajanje posete, vrsta karte i broj gostiju. Sledeći korak zahteva dodavanje proizvoda u korpu za kupovinu, gde se pojavljuju svi izabrani proizvodi i gde Kupac može da izvrši konačne izmene. U ovom koraku, Kupac ima mogućnost da se prijavi na dodeljeni nalog ili da nastavi proces porudžbine bez prijavljivanja na nalog. Sledeći korak je unos identifikacionih i kontakt podataka (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, podaci potrebni za fakturisanje).

Pre završnog koraka i slanja porudžbine, klijent mora da se saglasi sa Uslovima i odredbama Online prodavnice, kao i sa Politikom privatnosti + internom uredbom. Nakon ovog koraka, kupac se šalje na sledeći korak, proces plaćanja.

U ovom trenutku porudžbina je samo poslata i kupac će dobiti e-mail sa potvrdom o postavljanju porudžbine. Ukoliko je uplata uspešno obavljena, narudžba se potvrđuje e-mailom poslatom na adresu koju je naveo kupac, e-mailom koji sadrži sve detalje o kupljenim proizvodima i uslugama.

U vezi sa ugovorom o kupovini proizvoda i/ili usluga, Vaše izražavanje konačne saglasnosti uplatom dovodi do ponude kupovine koju date kompaniji koja upravlja AMAZONIA AKUAPARK-om, sa ciljem pružanja usluga, prema ovim Opštim Uslovi Online prodavnice.

3.5. AMAZONIA AKUAPARK SRL može otkazati porudžbinu koju je dao Klijent, nakon prethodnog obaveštenja Klijenta, bez ikakvih naknadnih obaveza bilo koje strane prema drugoj i bez mogućnosti da bilo koja strana traži odštetu od druge u sledećim slučajevima:

(i) neprihvatanje Transakcije od strane banke koja je izdala karticu klijenta, u slučaju onlajn plaćanja;

(ii) poništavanje Transakcije od strane procesora kartice AMAZONIA AKUAPARK SRL, u slučaju onlajn plaćanja;

(iii) podaci koje je kupac dostavio u Online prodavnici su nepotpuni i/ili netačni;

(iv) prevara i drugi razlozi predviđeni zakonom.

3.6. Nakon što je Kupac predao porudžbinu, Internet prodavnica obaveštava Kupca o detaljima porudžbine. Obaveštenje koje je primio Kupac nakon davanja porudžbine je informativnog karaktera i ne predstavlja prihvatanje porudžbine. Ovo obaveštenje se vrši elektronskim putem (postom ili e-poštom).

3.7. AMAZONIA AKUAPARK SRL će poslati Kupcu e-mail sa svim detaljima porudžbine, kao i potvrdu o prihvatanju porudžbine od strane Amazonia Akuaparka. Ugovor se smatra zaključenim između Klijenta i AMAZONIA AKUAPARK SRL u trenutku prijema od strane Klijenta, elektronskom poštom, obaveštenja o prihvatanju i otpremi Narudžbe.

3.8. Kupovinom ulaznica dobijate pravo da koristite usluge i kupite proizvode koje nudi AMAZONIA AKUAPARK SRL u Amazonia Akuaparku, koji se nalazi u Temišvaru, Rumunija. Zabranjena je preprodaja karata ili ponuda trećim licima na preprodaju.

3.9. Kupovinom karte vi, kao posetilac AKVAPARKA AMAZONIA (unutar zgrade ili u susednim prostorima, uključujući i parking), izražavate saglasnost sa „Pravilima rada i ponašanja“ i saglasni ste da ćete se bezuslovno pridržavati po svim pravilima navedenim u navedenim Pravilima. Vaše izražavanje saglasnosti uplatom i potvrdom porudžbine, a zatim ulaskom u Amazonia Akuapark povlači za sobom ugovor između Vas i kompanije koja upravlja AMAZONIA AKUAPARK-om, pod uslovima pomenute Uredbe.

4. Isporuka

4.1. Internet prodavnica ne isporučuje karte u fizičkom formatu. Ulaznice se Kupcu šalju elektronskim putem e-pošte nakon potvrde uplate. Ukoliko Kupac ne primi kartu(e) u roku od 30 minuta nakon uspešne uplate, može poslati žalbu na sesizari@amazonia.ro.

5. Plaćanje

5.1. Sve cene su konačne cene i uključuju zakonsku stopu PDV-a. Važeće cene u onlajn prodavnici prikazane u trenutku naručivanja.

5.2. Plaćanje porudžbine se vrši Master Card ili Visa karticom preko Netopia sistema.

5.3. Podatke o platnoj kartici koju koristi Klijent neće čuvati AMAZONIA AKUAPARK SRL niti procesor plaćanja koji je implementiran na veb stranici.

5.4. U određenim slučajevima, u cilju održavanja sigurnosti Transakcija, prilikom registracije Narudžbe, od Klijenta će biti zatraženo da autorizuje plaćanje ponovnim unošenjem lozinke za Nalog.

5.5. Iz bezbednosnih razloga Transakcije, Klijentu se savetuje da ne ostane prijavljen na Veb lokaciji i da ne postavlja opciju automatske prijave na mobilnim uređajima. Otkrivanje lozinki naloga nije dozvoljeno i preporučuje se da koristite jaku bezbednosnu lozinku (na primer, koja sadrži najmanje osam znakova, uključujući velika slova, mala slova, cifre i specijalne znakove). Preporučuje se da lozinka ne sadrži nikakve lične podatke koji pripadaju Kupcu ili članovima njegove/njene porodice, lične podatke koje je Korisnik prethodno javno objavio onlajn/na Internetu.

5.6. Do pune uplate, proizvodi ostaju vlasništvo AMAZONIA AKUAPARK SRL.

5.7. U slučaju onlajn plaćanja AMAZONIA AKUAPARK SRL je/ne može se smatrati odgovornom za bilo kakve dodatne troškove koje je napravio Klijent, uključujući, ali ne ograničavajući se na naknade za konverziju valuta koje primenjuje banka koja je izdala karticu, u slučaju da se valuta izdavanja kartice razlikuje od RON.

5.8. Amazonia zadržava pravo da otkaže porudžbine za koje postoje jake indicije da su pokretači naloga izvršili operacije manipulacije cenama na štetu Amazonia Akuaparka, bilo putem hakovanja, iskorišćavanja ranjivosti ili softverskih grešaka, ili putem ljudskih greška. U ovom slučaju, iznosi prikupljeni od Amazonia Akuapark će biti refundirani nakon otkrivanja neusaglašenog načina postavljanja porudžbine, pre nego što bilo kakva usluga bude pružena odgovarajućim kupcima.

6. Pravo na povlačenje

6.1. Osim ako dođe do slučaja krivog neispunjavanja zakonskih ili ugovornih obaveza od strane Amazonia Akuaparka, a imajući u vidu odredbe člana 9(1) u vezi sa članom 16(1)(1)(a) Zakona, sledeće će prijaviti. l) GEO 34/2014 o pravima potrošača u ugovorima zaključenim sa profesionalcima, kao i za izmenu i dopunu pojedinih normativnih akata, nije dozvoljeno odustajanje klijenata od ugovora zaključenog sa AMAZONIA AKUAPARK SRL, u smislu da se uplaćeni iznosi klijenata neće vraćati.

6.2. Menadžment Amazonija Akvaparka zadržava ekskluzivno pravo da odluči, u izuzetnim okolnostima, kada smatra odgovarajućim, da omogući Kupcima da zamene neiskorišćenu kartu naručenu onlajn. U ovom slučaju, zamena se vrši vaučerima/vaučerima iste vrednosti.

7. Odgovornost za nedostatke. Garancija

7.1. Svi proizvodi koje prodaje AMAZONIA AKUAPARK SRL imaju garanciju predviđenu zakonom.

8. Prava na sadržaj veb sajta (uključujući onlajn prodavnicu)

8.1. Sadržaj veb sajta uključujući logotipe, stilizovane prikaze, komercijalne simbole, statične slike, dinamičke slike, tekstualni i/ili multimedijalni sadržaj, video i/ili audio zapise su ekskluzivno vlasništvo AMAZONIA AKUAPARK SRL.

8.2. Kupac može kopirati, preneti i/ili koristiti Sadržaj samo u svrhu za koju je namenjen.

8.3. Klijentu je zabranjeno da koristi Sadržaj na bilo koji način koji nije predviđen ili jasno dozvoljen od strane AMAZONIA AKUAPARK SRL. Stoga Kupac nema pravo da kopira, distribuira, objavljuje, prenosi trećim licima, menja i/ili menja sadržaj. Kupac nema pravo da uključi Sadržaj ili bilo koji njegov deo ili da ga poveže ili prikaže u bilo kom drugom kontekstu osim kako je prvobitno nameravao AMAZONIA AKUAPARK SRL. Kupac nema pravo da ukloni obaveštenja o autorskim pravima iz Sadržaja i nema pravo da prenosi, prodaje ili distribuira bilo koji materijal napravljen reprodukcijom, modifikacijom ili prikazivanjem Sadržaja, osim uz izričitu pismenu saglasnost Provajdera.

8.4. Nijedan sadržaj koji se prenosi Klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronskim, telefonskim, itd.) ili koji je Klijent pribavio pristupom, gledanjem i/ili gledanjem, neće dovesti do bilo kakve ugovorne obaveze od strane Provajdera. Ugovorne obaveze Isporučioca su navedene u ovim Opštim uslovima i u dokumentima za potvrdu porudžbine koji se šalju Kupcu.

8.5. Zabranjeno je svako korišćenje sadržaja u druge svrhe osim onih koje su izričito dozvoljene ovim Uslovima i odredbama.

9. Obrada ličnih podataka

9.1 U skladu sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka br. 679/2016 GDPR o obradi ličnih podataka, AMAZONIA AKUAPARK SRL. je u obavezi da lične podatke koji pripadaju Klijentu obrađuje bezbedno i samo u navedene svrhe.

9.2. AMAZONIA AKUAPARK SRL pruža detaljne informacije o obradi vaših podataka u kontekstu korišćenja veb stranice kao i onlajn prodavnice u politici privatnosti Amazonija Akuapark.

10. Ostalo

10.1. Karte kupljene u Online prodavnici mogu se koristiti samo tokom perioda njihovog važenja. Rok važenja je isključivo dan koji je izabran u trenutku kupovine karte.

10.2. Ako Opšti uslovi postanu potpuno ili delimično nevažeći, preostale ugovorne odredbe ostaju na snazi.