Pravila o privatnosti

UVOD

Kroz ovu Politiku privatnosti želimo da vam pružimo sve potrebne informacije u vezi sa obradom ličnih podataka koje prikupljamo direktno ili indirektno od vas kada budete u interakciji sa nama.

Posvećeni smo da obezbedimo poverljivost i zaštitu vaših ličnih podataka i da budemo potpuno transparentni u vezi sa situacijama, svrhama i načinima na koje sprovodimo naše aktivnosti obrade.

Kada od vas tražimo lične podatke, posebno ćemo se pobrinuti da oni budu adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na navedene, eksplicitne i legitimne svrhe obrade.

Pomno vodimo računa o vašim pravima i odgovaramo na vaše zahteve kada su vam potrebne dodatne informacije.

U okviru ove Politike privatnosti možete pristupiti Informativnim beleškama u kojima detaljno predstavljamo glavne aktivnosti obrade.

KO SMO MI I KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Mi smo AMAZONIA AQUAPARK SRL, pravno lice rumunske nacionalnosti, sa sedištem u okrugu Temiš, ulica Avrama Imbroane br.56, grad Temišvar, Rumunija upisana u Privrednom registru Tamiša pod br. J35/801/2014, koji ima CUI 32965190. („Amazonia Akuapark“, „Mi“).

Kada obrađujemo vaše podatke na osnovu svrhe i načina obrade koje smo utvrdili, mi smo kontrolor ličnih podataka i imamo odgovornost da ispunimo sve zakonske zahteve u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Naša registrovana kancelarija se nalazi u Rumuniji, okrug Temiš, ulica Avrama Imbroane br.56, grad Temišvar.

Svoju delatnost obavljamo na adresi radnog mesta u okrugu Temiš, ulica Avrama Imbroana br. 56, lokalitet Temišvar (Amazonija AQUAPARK ).

Naš službenik za zaštitu podataka radi na adresi radnog mesta i može se kontaktirati putem e-pošte na: dataprotection@amazonia.ro

Možete nas kontaktirati poštom/kurirskom službom i mejlom, na navedene adrese.

ZA KOGA JE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti se odnosi na vas, kao posetioca, kupca, partnera, korisnika, zaposlenog, učesnike raznih takmičenja, pobednike itd., kada:

 • Posetite i koristite naše usluge, u okviru prostorija Amazonia Akuaparka kao iu susednim prostorima kao što su: parkingi, kancelarije, tranzitne površine, tehnički skladišni prostori, itd.;
 • Pristupite i koristite veb lokaciju Amazonia Akuapark (vvv.amazonia.ro) i povezane poddomene.
 • Interagujte sa nama putem onlajn komunikacionih kanala kao što su veb lokacija, e-pošta, društvene mreže ili druge metode;
 • Vi ste dobavljač, kupac ili druga vrsta pravnog lica sa kojim Amazonia Akuapark ima ugovorne odnose;
 • Ostale situacije navedene u Informativnim napomenama.
 • U istom kontekstu, možemo vas takođe nazivati „Subjektom podataka“.

KOJI JE IZVOR LIČNIH PODATAKA?

Podaci koje obrađujemo dobijamo direktno i indirektno od vas kada stupate u interakciju sa nama kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Kada nam pošaljete podatke koji ne pripadaju vama, u situacijama kao što su registracija tuđih kontakt podataka, korišćenje tuđe bankovne kartice prilikom plaćanja, davanje ličnih podataka dece koju pratite i za koje niste zakonski odgovorni, prenos biografije druge osobe ili druge slične situacije, molimo vas da o tome obavestite dotična lica kao i njihove staratelje tako što ćete ih upoznati sa našom Politikom privatnosti, pre nego što ih upotrebite u odnosu sa nama.

KOJI JE PRAVNI OKVIR POD KOJIM OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa nacionalnim i evropskim odredbama o zaštiti ličnih podataka, a posebno:

Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. (u daljem tekstu GDPR);
Direktiva 2002/58/EC o obradi i zaštiti ličnih podataka u sektoru elektronskih komunikacija.
Zakon br. 190/2018 o merama za sprovođenje Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta;
Za potrebe ove Politike privatnosti, zajednički ćemo ih nazivati „zakonima o zaštiti podataka“

Takođe ćemo uzeti u obzir:

Preporuke Nadzornog organa u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili drugih ovlašćenih institucija.
Bilo koji drugi nacionalni i evropski pravni propisi koje smo dužni da poštujemo u vezi sa obradom vaših podataka.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Svrhe u koje možemo da obrađujemo vaše podatke su različite.

Generalno obrađujemo vaše lične podatke kada je potrebno da vam obezbedimo proizvode i usluge Amazonia Akuapark na osnovu ugovora, da prilagodimo i prilagodimo ove proizvode i/ili usluge vašim potrebama, ili da ispunimo naše zakonske obaveze koje proizilaze iz naše aktivnosti (npr. porez obaveze, čuvanje i arhiviranje prateće dokumentacije, komunikacija sa nadležnim organima i sl.), ili kada je to neophodno za odbranu našeg legitimnog interesa.

Legitimni interes se odnosi na:

 • Obezbeđivanje zaštite zdravlja i bezbednosti pojedinaca;
 • Sprečavanje i borba protiv kriminala i prevara;
 • Obezbeđivanje čuvanja i zaštite ljudi, dobara i vrednosti Amazonia Akuaparka;
 • Sprečavanje finansijskih gubitaka;
 • Naknada štete;
 • Odbrana prava na sudu;
 • Osiguranje računarskih mreža;
 • Pružanje i unapređenje proizvoda i usluga Amazonia Akuapark;
 • Završavanje neophodnih internih i zakonskih procedura u vezi sa upravljanjem incidentima/nesrećama;
 • Preduzimanje neophodnih koraka za vašu identifikaciju, kada je to potrebno;
 • Zaštita imidža akvaparka Amazonija;
 • Izrada izveštaja i analiza koje proizilaze iz naše delatnosti;
  Korišćenje modula kolačića neophodnih za funkcionalnost veb stranice;
 • Promocija proizvoda i usluga Amazonia Akuaparka;
 • Promocija događaja i marketinških kampanja;
 • Promovisanje imidža Amazonija Akvaparka i grupe kojoj pripada;
 • Obezbeđivanje usaglašenosti posetilaca sa propisima o radu i ponašanju akvaparka Amazonija;
 • Postupanje sa zahtevima koje nam podnesete;
 • Pružanje tehničke podrške;
 • Druge slične situacije.

Obrada vaših podataka od strane nas ili drugih trećih lica za gore navedene situacije uvek će se zasnivati na rigoroznoj analizi neophodnosti obrade i činjenice da neće neopravdano uticati na osnovna prava i slobode.

Takođe ćemo koristiti saglasnost kao pravni osnov kad god obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše prethodne dozvole u ​​različitim situacijama. (pretplata na bilten Amazonija Akuapark, učešće u anketama, itd.). Kada se oslanjamo na ovu pravnu osnovu, uvek imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Molimo pogledajte naša informativna obaveštenja za detaljne informacije o pravnim osnovama i svrhama koje se koriste u vezi sa obradom vaših podataka.

KO JOŠ IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?

Vaši podaci takođe mogu biti otkriveni drugim trećim stranama kao što su dobavljači IT usluga, procesori plaćanja, dobavljači finansijskih i računovodstvenih usluga, provajderi marketinških usluga, provajderi zdravstvenih i bezbednosnih usluga, dobavljači veb aplikacija i alata, programeri veb lokacija i mobilnih aplikacija, provajderi istraživanja tržišta , pružaoci usluga zapošljavanja, konsultanti, advokati, pravni savetnici, revizori ili drugi slični subjekti.

Vaše podatke im otkrivamo samo kada je to neophodno, uzimajući u obzir rizike i primenjujući odgovarajuće mere zaštite.

Neke od navedenih kategorija primalaca mogu da obrađuju vaše podatke u sopstvene svrhe ili u skladu sa zakonskim zahtevima koje im nameću nadležni organi. U tom kontekstu, oni stiču kvalitet Operatera podataka za obavljene aktivnosti obrade, postajući direktno odgovorni za poštovanje zakona o zaštiti podataka.

Drugi će obrađivati lične podatke samo na naš zahtev i za naše potrebe, na osnovu prethodnih uputstava. Oni se smatraju našim agentima za obradu vaših ličnih podataka.

Koristimo samo proverene obrađivače koji pružaju dovoljne garancije za sprovođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera kako bi obrada vaših podataka bila u skladu sa zahtevima zakona o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka od strane naših agenata uvek se sprovodi tek nakon što smo obezbedili da su ispunjeni svi neophodni zakonski uslovi za zaštitu ovih podataka.

Takođe je moguće prenijeti vaše podatke organima vlasti ili određenim državnim institucijama, samo kada smo na to obavezni po zakonu ili kada imamo osnovan legitimni interes.

MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA

Podaci koje prikupljamo o vama po pravilu se obrađuju na teritoriji Rumunije, ali i unutar Evropske unije, gde važe iste zakonske odredbe u vezi sa zaštitom podataka.

Vaši podaci se takođe mogu preneti u zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite (npr. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), prema odluci o adekvatnosti koju je usvojila Evropska komisija. Drugim rečima, transferi do ovih destinacija smatraju se sigurnim kao i transferi između zemalja članica Evropske unije. Transferi izvršeni pod ovim uslovima ne zahtevaju posebna ovlašćenja.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Ulažemo stalne napore da zaštitimo vaše podatke tokom njihovog životnog veka, da sprečimo, eliminišemo ili smanjimo rizike koje predstavljaju aktivnosti obrade.

Naš tim za zaštitu podataka sastoji se od stručnjaka za bezbednost podataka i informacija, službenika za zaštitu podataka i pravnih stručnjaka koji zajedno definišu i primenjuju odgovarajuće strategije, politike i procedure za zaštitu vaših ličnih podataka.

Naš program zaštite privatnosti i podataka obezbeđuje da se sve mere neophodne za ispunjavanje zakonskih zahteva efikasno rešavaju primenom politika i procedura prilagođenih specifičnostima naše delatnosti.

Svoje zaposlene redovno obučavamo u vezi sa njihovom delatnošću i rizikom koji predstavlja aktivnost koju obavljaju.

Kroz program informacione bezbednosti, posebno promovišemo tehnike kao što su pseudo-mining i šifrovanje ličnih podataka.

Razmatramo rizike i uticaj koji potencijalni bezbednosni incident može imati na vaša prava i slobode, pa smo primenili procedure koje pomažu u sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju uticaja na privatnost vaših ličnih podataka u slučaju da se takav rizik materijalizuje.

Mi vršimo procene uticaja na zaštitu podataka kad god određena aktivnost obrade može predstavljati rizik po vaša osnovna prava i slobode, pre nego što počnemo da obrađujemo vaše podatke.

Mi postavljamo posebne uslove za sve naše punomoćnike pre nego što im prenesemo vaše lične podatke, u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Obezbeđujemo zaštitu podataka od trenutka začeća i podrazumevano tokom cele obrade, kada implementiramo nove IT sisteme ili nove aktivnosti obrade.

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka koji prati usklađenost naših aktivnosti obrade ličnih podataka u skladu sa zakonskim zahtevima.

Vodimo evidenciju o aktivnostima obrade koje spadaju u našu odgovornost kao kontrolora ličnih podataka.

Ograničili smo zadržavanje ličnih podataka u skladu sa zakonskim zahtevima i našim legitimnim interesima i obezbeđujemo njihovo bezbedno uništavanje.

Redovno vršimo reviziju IT sistema u cilju poboljšanja mera bezbednosti obezbeđujući optimalan nivo bezbednosti, u skladu sa tehnološkim razvojem tržišta.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

Pod uslovima navedenim u zakonima o zaštiti podataka, kao subjekt podataka, imate sledeća prava:

 • Pravo na informisanje, odnosno pravo na dobijanje detalja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao što je opisano u Politici privatnosti.
 • Pravo na pristup podacima, odnosno pravo na dobijanje potvrde od nas u vezi sa obradom ličnih podataka, kao i detaljima aktivnosti obrade.
 • Pravo na ispravku, odnosno pravo na ispravku netačnih/neopravdanih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih podataka;
 • Pravo na brisanje podataka bez nepotrebnog odlaganja, („pravo na zaborav“), u slučaju, pod uslovima predviđenim zakonima o zaštiti podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade, u meri u kojoj osporavate tačnost podataka, obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju, zahtevajući umesto toga ograničenje njihove upotrebe, ili kada više nemamo svrhu da obrađujemo vaše podatke , ali to zahtevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane nekog prava na sudu ili kada prigovorite na obradu podataka u vremenskom periodu koji je neophodan da potvrdimo legitimne interese na koje se pozivamo.
 • Pravo na prenosivost podataka drugom operateru, pod uslovima predviđenim zakonom.
 • Pravo na prigovor na obradu u bilo kom trenutku, besplatno i bez ikakvog opravdanja, kada se podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga ili kada je obrada zasnovana na jednom od naših legitimnih interesa na koje se pozivamo, osim ako možemo dokazati da postoje legitimni i ubedljivi razlozi koji opravdavaju pomenutu obradu.
 • Pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte na vas ili na sličan način utiče na vas u značajnoj meri, sa izuzecima predviđenim zakonima o zaštiti podataka.
 • Pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku tokom obrade.
  Pravo da se obratite nadzornom organu ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši zakone o zaštiti podataka.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Ako želite da iskoristite bilo koje od svojih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, da biste dobili pojašnjenja ili dodatne informacije, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka putem e-pošte na dataprotection@amazonia.ro.

Odgovorićemo na vaš zahtev u roku od najviše 30 kalendarskih dana od datuma registracije zahteva. S obzirom na složenost i broj zahteva, ovaj rok možemo produžiti za još dva meseca. Uvek ćemo vas unapred obavestiti o ovom produženju, zajedno sa razlogom odlaganja.

U zavisnosti od prirode zahteva, kada su informacije koje nam pružite nedovoljne za identifikaciju, istragu i rešavanje vašeg zahteva, možemo od vas zatražiti dodatne informacije.

Pre nego što odgovorimo na bilo koji zahtev, uvek ćemo obezbediti da imamo dovoljno podataka kako bismo bili sigurni da ste vi vlasnik podataka koji su predmet zahteva. Ako ne možemo da vas identifikujemo, možemo odbiti da vam pružimo tražene informacije koje možda ne pripadaju vama.

Takođe možemo odbiti da udovoljimo vašim zahtevima u situacijama kada od nas zahtevate iste informacije stalno, preterano ili bez pravnog osnova.

DRUGI PROCESORI PODATAKA KOJI MOGU DA OBRADUJU VAŠE PODATKE

U prostorijama Amazonia Akuaparka, vaše podatke mogu obrađivati i drugi operateri podataka sa kojima možete komunicirati u različitim situacijama:

 • Pružaoci medicinskih usluga i proizvoda, u situaciji kada njihovom delatnošću upravlja pravno lice osim AMAZONIA AQUAPARK SRL.
  Taksi kompanije, kada koristite kompjuterske sisteme koji se nalaze u recepciji, za prenos narudžbi.
 • Štampa, kada im dozvolimo pristup da vode intervjue u novinarske svrhe.
 • Ugovorni partneri kojima dozvoljavamo pristup vođenju događaja, TV produkcija, promocija proizvoda i usluga, za sopstvene potrebe.
 • Svako fizičko ili pravno lice koje obavlja profesionalnu delatnost kojom odlučuje o svrsi i načinu obrade u vezi sa vašim ličnim podacima.
 • Svako drugo fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke za sopstvene potrebe u prostorijama Amazonia AQUAPARKsa ili bez našeg ovlašćenja.
 • Gore navedeni kontrolori podataka imaju punu odgovornost za ispunjavanje svih zakonskih obaveza prema vama prema zakonima o zaštiti podataka.

Ova Politika privatnosti se ne odnosi na operatere podataka osim na Amazonia Akuapark.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ažuriraćemo politiku privatnosti po potrebi kako bismo odrazili sve promene u obradi vaših ličnih podataka u vezi sa našim aktivnostima obrade i zakonskim promenama do kojih može doći u zakonima o zaštiti podataka.

Posetite ovu stranicu povremeno kako biste bili sigurni da uvek imate najnovije informacije.